เทคนิคการออมเงิน

คุณ วรรณภรณ์ สินาเจริญ CFP®

|

7/31/20

ในบทความก่อนหน้านี้ ได้อธิบายถึง “การวางแผนการออม” ซึ่งควรเริ่มจาก “เป้าหมายในการออมเงิน” ว่าแต่ละคนอยากออมเงินไปเพื่ออะไร เมื่อแต่ละคนมีเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจนแล้ว ในบทความนี้ จึงขอแนะนำวิธีหรือเทคนิคในการออมเงินอย่างง่าย ๆ  ดังนี้

ตั้งเป้าหมายในการออมเงินให้ชัดเจน  เป็นจุดเริ่มต้นแรกของการออมเงิน ซึ่งแต่ละคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน เมื่อตั้งเป้าหมายแล้ว ควรตั้งระยะเวลาในการออมเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินระยะสั้น การออมเงินระยะกลาง หรือการออมเงินระยะยาว  อีกทั้งการตั้งเป้าหมายและระยะเวลาในการออมเงิน ทำให้ทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องเก็บในแต่ละเดือน แต่ละปี ว่าควรแบ่งเก็บเงินในแต่ละเป้าหมายจำนวนเท่าไหร่ ถึงจะทำให้บรรลุเป้าหมายในการออมเงินที่ตั้งใจไว้ได้

เพื่อให้เห็นภาพการออมที่ชัดเจนมากขึ้น ควรแยกบัญชีเงินออม ออกจากบัญชีอื่น ๆ  หรือแม้กระทั่งแยกบัญชีเงินออมตามเป้าหมายในการออมเงิน เช่น บัญชีออมเงินฉุกเฉิน (เป็นบัญชีสำหรับไว้ในในยามฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ตกงานกะทันหัน ฯลฯ)  และบัญชีท่องเที่ยวในประเทศ  เป็นต้น เนื่องจากทำให้เงินออมถูกแยกออกมาจากเงินอื่น ๆ เพราะโดยปกติธรรมชาติของมนุษย์ หากมีเงินก็มักจะมีเรื่องใช้เงินได้ตลอดเวลา ซึ่งการแยกบัญชียังเป็นการป้องกันการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอีกด้วย

ออมเงินก่อนใช้เงิน   หลังจากที่มีรายรับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นรายรับแบบรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ควรเริ่มออมเงินก่อนที่จะนำเงินไปใช้จ่ายต่าง ๆ  ส่วนสัดส่วนในการออมเงิน ลองเริ่มจากการออมเงิน 10% ของรายได้ ยกตัวอย่างเช่น มีรายรับต่อเดือน 15,000 บาท ให้ออมเงินก่อนนำไปใช้ และตั้งใจว่าจะออมเงินประมาณ 10%  เท่ากับ 15,000*10% = 1,500 บาทต่อเดือน ดังนั้น หลังหักเงินออมแล้วเหลือเงินใช้จ่าย 15,000 – 1,500 = 13,500 บาท

ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เป็นการทำบัญชีการใช้จ่ายของตัวเอง ว่ามีรายรับเข้ามาจำนวนหนึ่ง ได้มีการใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง  เพื่อจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหน  สุดท้ายจะทำให้รู้ว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันว่ามีส่วนไหนที่ใช้เกินความจำเป็นบ้าง  เพื่อที่จะเอาค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมาเป็นเงินออม

จากตัวอย่างวิธีหรือเทคนิคในการออมเงินข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างง่าย ๆ ในการเริ่มต้นการออมเงิน และทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง สิ่งสำคัญที่สุดของการออมเงิน คือ ทุกคนต้องมีวินัยในการออมเงินให้กับตนเอง และตั้งเป้าหมาย ตั้งใจทำอย่างต่อเนื่อง  จนสุดท้ายจะเกิดความเป็นความเคยชิน เพียงเท่านี้ก็ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการออมเงิน และมีเงินออมเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ในอนาคต

อ่านบทความอื่นต่อ

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.