การวางแผนการออม

คุณ วรรณภรณ์ สินาเจริญ CFP®

|

7/28/20

การออมเงิน เป็นการแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากรายรับ เพื่อนำมาเก็บเป็นเงินออมไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นหรือใช้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการเงินอีกด้วย  สำหรับท่านใดที่เริ่มเก็บออมเงินได้เร็วกว่า ย่อมรวยเร็วกว่า ดังคำพูดที่ว่า “ออมก่อน รวยก่อน”   ซึ่งโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญของการออมเงิน โดยมองว่าจะออมเงินไปเพื่ออะไร เอาเงินมาใช้จ่ายดีกว่า ไหนจะค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมาย ก็ทำให้ไม่เหลือเงินออมแล้ว  รวมถึงบางคนยังไม่รู้จักการเก็บออมเงินว่าควรเก็บอย่างไร หรือควรเก็บตอนไหน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและส่งผลให้หลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการออมเงิน

การวางแผนการเงินออม ควรเริ่มจาก “เป้าหมายในการออมเงิน” ว่าแต่ละคนอยากออมเงินไปเพื่ออะไร ยกตัวอย่างเช่น ออมเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน  ออมเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลในยามฉุกเฉิน ออมเงินเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้การวางแผนการออมเงินแตกต่างกันออกไปตามจำนวนเงินที่ต้องการตามเป้าหมายนั้น ๆ

การออมเงิน ควรเริ่มออมเงินเมื่อมีรายรับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นรายรับแบบรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี จากนั้นเริ่มออมเงินก่อนที่จะนำเงินไปใช้จ่ายต่าง ๆ  ส่วนสัดส่วนในการออมเงิน ลองเริ่มจากการออมเงิน 10% ของรายได้ก่อน ดังภาพ

ยกตัวอย่างเช่น มีรายรับต่อเดือน 15,000 บาท ให้ออมเงินก่อนนำไปใช้ และตั้งใจว่าจะออมเงินประมาณ 10%  เท่ากับ 15,000*10% = 1,500 บาทต่อเดือน ดังนั้น หลังหักเงินออมแล้วเหลือเงินใช้จ่าย 15,000 – 1,500 = 13,500 บาท

การออมเงินจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ถ้าทุกคนเห็นความสำคัญของการออมเงิน และออมเงินก่อนนำเงินไปใช้ เพียงเท่านี้ ก็ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการออมเงิน และมีเงินออมเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ในอนาคต


อ่านบทความอื่นต่อ

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.