การวางแผนการลงทุนแบบองค์รวม

คุณ วรินทร์ สุรพลชัย CFP®

|

6/30/20

เมื่อกล่าวถึงเรื่องของการวางแผนการลงทุนเราควรจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย ว่าการลงทุนแต่ละครั้งนั้น มีเป้าหมายเป็นอะไร เราจึงจะสามารถกำหนดนโยบายการลงทุนได้ถูกต้องว่าจะเป็นแบบใดซึ่งนโยบายการลงทุนยอดนิยมนั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

1.นโยบายการลงทุนแบบมุ่งเน้นการรักษาเงินต้น(CapitalProtection) นโยบายลงทุนแบบนี้จะเหมาะกับเป้าหมายที่เป็นระยะสั้น และมีความสำคัญโดยเราจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีสภาพคล่องสูงโอกาสขาดทุนจากการลงทุนน้อยมาก แต่ไม่มุ่งเน้นในเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุน

2.นโยบายการลงทุนแบบสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ(CurrentIncome) นโยบายนี้มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสดให้มีเงินเข้าบัญชีมาเพื่อการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอโดยจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อและความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่เรานำเงินเข้าไปลงทุนโดยที่หลักทรัพย์ที่ลงทุน จะต้องสามารถจ่ายดอกเบี้ย ค่าเช่า และเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอในภาวะปกติ

3.นโยบายการลงทุนแบบมุ่งเน้นผลตอบแทนสูง(CapitalAppreciation) เป็นนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวเหมาะสำหรับเป้าหมายการใช้เงินลงทุนจำนวนนี้ในอนาคตไกลๆการลงทุนมักจะมีความผันผวนสูงมีโอกาสเห็นราคาหลักทรัพย์ขาดทุนได้ค่อนข้างมากในระยะสั้นแต่เมื่อลงทุนระยะยาวผ่านวัฐจักรเศรษฐกิจจากถดถอยไปจนถึงรุ่งเรืองผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนจะสูงมากหากมีการจัดสรรพอร์ตลงทุนไว้เป็นอย่างดี

นอกจากการใช้นโยบายการลงทุนทั้ง3 อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีนโยบายการลงทุนอีกอย่างที่จะทำให้พอร์ตการลงทุนของเรามีประสิทธิภาพสูง และสามารถใช้งานได้หลากหลายได้แก่ การวางแผนการลงทุนแบบองค์รวม (Total Return) คือ นโยบายการลงทุนแบบผสมผสานทั้ง 3 แบบข้างต้นเข้าด้วยกัน ด้วยนโยบายนี้เราจะสามารถวางแผนได้ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว โดยระยะสั้นจะแบ่งเงินไปลงทุนแบบ CapitalProtection และระยะยาวแบ่งเงินมาลงทุนแบบ CapitalAppreciation ทั้งนี้ เรายังสามารถทำให้พอร์ตการลงทุนสร้างกระแสเงินสดออกมาในระหว่างการลงทุนได้โดยการผสมนโยบายแบบCurrent Income เข้าไปร่วมด้วย

อ่านบทความอื่นต่อ

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.