ขั้นตอนการวางแผนภาษี

คุณ สรฐัช สุงาม CFP®

การเสียภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของเราทุกคนโดยคิดจากรายได้ยิ่งรายได้มาก ก็จะมีอัตราการเสียภาษีที่สูงกว่าบุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่า การเสียภาษีของประเทศไทยเป็นแบบขั้นบันได และเราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวางแผนภาษีเพื่อให้เราเสียภาษีน้อยลง หรือสามารถได้รับเงินภาษีคืนเมื่อเราจ่ายภาษีล่วงหน้า(หัก ณ ที่จ่าย) เยอะเกินไปได้

การวางแผนภาษีคือการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรเปิดช่องทางให้เราสามารถทำได้เพื่อลดเงินได้สุทธิของเราลงซึ่งเงินได้สุทธิคือจำนวนเงินสุดท้ายก่อนนำไปคิดภาษีแบบอัตราขั้นบันไดยิ่งเงินส่วนนี้จำนวนน้อยเท่าไร ภาษีที่เราจะต้องเสียก็จะน้อยลงเท่านั้น

ขั้นตอนในการวางแผนภาษีเริ่มจากการที่เราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ารายได้ของเรามาจากทางไหนบ้าง เช่นมีรายได้จากเงินเดือน ค่าเช่า เงินปันผล เป็นต้นแล้วประมาณการออกมาว่าทั้งปีมีรายได้เท่าไรขั้นตอนที่สองคือการคิดเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากประเภทรายได้ของเราว่าสามารถใช้สิทธิในการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างขั้นตอนที่สามคือการใช้ค่าลดหย่อนให้เป็นประโยชน์ เช่นถ้าเรามีแผนในการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุแทนที่เราจะเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนผ่านสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น หรือกองทุนเราก็นำมาซื้อ RMF หรือหักเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแทน เพราะนอกจากได้ลงทุนตามเป้าหมายที่ต้องการแล้วยังสามารถนำเงินที่ลงทุนส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย หรือการใช้สิทธิประโยชน์ของการซื้อประกันชีวิต บำนาญ สุขภาพ และลดหย่อนบิดามารดาก็ถือเป็นหนึ่งในการใช้สิทธิลดหย่อนให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเอง

การวางแผนภาษีที่ดีจะทำให้เราสามารถมีเงินเหลือไปใช้สำหรับเป้าหมายอื่น ๆ ได้ บางครั้งเราสามารถได้รับเงินคืนภาษีเมื่อเราวางแผนภาษีได้ดีอีกด้วยหากต้องการคำแนะนำในการวางแผนภาษี สามารถใช้บริการนักวางแผนการเงิน CFP® ที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนได้

อ่านบทความอื่นต่อ

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151