ประเภทของการลงทุน ภาคปัจฉิมบท

คุณ วรินทร์ สุรพลชัย CFP®

|

7/21/20

ต่อเนื่องจากบทความประเภทของการลงทุนภาคปฐมบทที่ได้พูดถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางค่อนข้างต่ำแล้วเรามาพูดถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงถึงเสี่ยงสูงมากกันต่อ

ประเภทสินทรัพย์ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงถึงเสี่ยงสูงมาก

1.หุ้นสามัญ (Common Stock) โดยมากนักลงทุนจะเรียกสั้น ๆ ว่าหุ้นการลงทุนในหุ้น ผู้ลงทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัทผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจะอยู่ในรูปของเงินปันผล (Dividend) และส่วนต่างของราคาซื้อขาย (Capital Gain) นักลงทุนจะต้องพิจารณาบริษัทที่เข้าไปลงทุนด้วยความละเอียดรอบคอบในด้านคุณภาพของบริษัทรวมทั้งการเติบโตในอนาคตของกำไรบริษัท และราคาตลาดของหุ้นว่าสมเหตุสมผลในการเข้าซื้อตอนนี้เลยหรือไม่ผู้ลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาและความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกหุ้นลงทุนเอง สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นที่มีผู้จัดการกองทุนมากฝีมือมาช่วยบริหารการลงทุนให้เราได้ผลตอบแทนดี ๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ กองทุนรวมหุ้นยังมีให้เลือกลงทุนในหุ้นต่างประเทศซึ่งอาจจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในกองทุนในประเทศเพียงอย่างเดียวได้อีกด้วย

2.กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT/ Real Estate Investment Trust) เป็นประเภทหนึ่งของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายค่าเช่าโดยกองทุนหรือ REITระดมเงินทุนจากนักลงทุนไปซื้ออสังหาริมทรัพย์มาลงทุนหรือซื้อสิทธิการเช่าระยะยาว แล้วเก็บค่าเช่าเข้ากองทุนหรือเข้าทรัสต์นักลงทุนที่ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกองทุนและทรัสต์ในรูปแบบเงินปันผล (Dividend) และส่วนต่างของราคาซื้อขาย (Capital Gain) คล้ายกับหุ้นสามัญโดยนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงสามารถเลือกลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Fund of Property Funds) ซึ่งจะมีผู้จัดการกองทุนเลือก REIT และ Property Fund เข้ากองทุนอีกทีโดยกองทุนนี้จะทำกำไรได้จากเงินปันผลและการซื้อขายสับเปลี่ยนตัวลงทุนของผู้จัดการกองทุนนอกจากนี้ ยังสามารถกระจายการลงทุนนอกเหนือจากในไทยไปลงทุนใน REIT ของสิงค์โปรได้อีกด้วย

3.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) มีลักษณะคล้าย ๆ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เพียงแต่กองทุนลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรับค่าเช่าและค่าบริการเช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว รายได้จะมาจากส่วนแบ่งค่าโดยสารของประชาชนหรือเสาสัญญาโทรศัพท์ โรงไฟฟ้า ทางด่วน ยิ่งมีการใช้มากรายได้ค่าบริการเข้ากองทุนก็มาก เงินปันผลก็จะมากตามไปด้วย อย่างไรก็ตามกองทุนประเภทนี้จะมีอายุที่ระบุไว้ เมื่อครบอายุมูลค่าของกองทุนจะเท่ากับศูนย์ตลอดช่วงอายุของกองทุน เงินที่ได้รับจากกองทุนจะมีสองส่วน คือ เงินปันผลจากกำไรและเงินคืนต้นทุน

4.สินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ (Alternative Investment) เช่น กองทุนทองคำ ที่ไปลงทุนในดัชนีทองคำโลกกองทุนน้ำมัน ลงทุนกับสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า หรือพวกการลงทุนในตราสารซับซ้อนอย่างหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structure Note) ที่มีการใช้ผลตอบแทนผูกกับตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือออฟชั่นทำให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงตามเงื่อนไขที่กำหนด อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่จะมาลงทุนในตราสารซับซ้อน (Complex ReturnProduct) หรือตราสารอนุพันธ์ (Derivative) ควรมีความรู้ความเข้าใจในตราสารทางการเงินและประสบการณ์ลงทุนสูงแม้ว่าตราสารเหล่านี้จะสามารถให้ผลตอบแทนสูงได้แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงมากเช่นกัน มีเพียงความเข้าใจในสิ่งที่จะลงทุนอย่างถ่องแท้เท่านั้นที่จะสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนสินทรัพย์ประเภทนี้ลงได้

การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงเหล่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจลักษณะของผลตอบแทน และมีการกระจายความเสี่ยงให้ดีพอหากเป็นการลงทุนประเภทกองทุนรวมหุ้น และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควรมีระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมด้วย หากระยะเวลาการลงทุนที่มีไม่ได้ยาวเป็นปีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำน่าจะเหมาะสมกว่า

อ่านบทความอื่นต่อ

Possible Wealth Advisory

388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 24 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 633 0151

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.