การวางแผนการเงินแบบองค์รวม (Integrated Financial Planning)

ส่วนมากผู้เข้ารับคำปรึกษาจะชอบวางแผนการเงินแบบแยกทีละแผนเนื่องจากมีความง่ายและรวดเร็วในปฏิบัติตามแผนแต่ก็มีโอกาสทำให้มองชีวิตของผู้เข้ารับคำปรึกษาได้ไม่รอบด้านมากพอและใช้เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในแต่ละแผนได้ไม่สมบูรณ์ 100%

บริษัท POSSIBLE สามารถวางแผนเพื่อใช้เงินของผู้รับคำปรึกษาในแต่ละส่วนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้วิธีการวางแผนการเงินแบบองค์รวมทำให้ผู้เข้ารับคำปรึกษาสามารถมองเห็นปัจจัยรอบด้านของชีวิตได้ดีขึ้นกว่าการวางแผนการเงินแบบทีละแผน

การบริหารกระแสเงินสด

การวางแผนภาษี

การบริหารหนี้สิน

การวางแผนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

การดูแลกองทุนคุ้มครองสุขภาพระยะยาว

การบริหารความเสี่ยง

การวางแผนสะสมเงินทุนเพื่อเกษียณและการบริหารเงินหลังเกษียณ

การจัดการมรดก

การวางแผนการศึกษาบุตร